اثر افزودن پودر برگ درخت اکالیپتوس و گل ختمی به جیره بر شاخص های عملکرد و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون در جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم دامی، گروه علوم دامی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

2 دانشیار، گروه علوم دامی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

3 استادیار، گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی اثر پودر برگ ­درخت اکالیپتوس و پودر برگ گل ­ختمی بر عملکرد و برخی فراسنجه­های خونی جوجه­های گوشتی با چهار تیمار، پنج تکرار و 10 جوجه در تکرار (200n=) در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. جیره­های آزمایشی شامل: 1- جیره پایه (شاهد)، 2- جیره پایه + 5/0 درصد پودر برگ ­درخت اکالیپتوس، 3- جیره پایه + 5/0 درصد پودر برگ گل­ ختمی و 4- جیره پایه + 5/0 درصد پودر برگ درخت اکالیپتوس و 5/0 درصد پودر برگ گل­ ختمی بودند. شاخص­های عملکرد در دوره­های آغازین (21-1)، رشد (42-22) و کل (42-1) محاسبه شدند. در روز 42، از یک پرنده در هر واحد آزمایشی خون­گیری انجام شد و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون اندازه­گیری شد. هیچ­یک از تیمارها بر شاخص­های عملکردی، آلبومین، تری‌گلیسرید، اسید اوریک و گلوکز خون اثری نداشتند. استفاده از پودر برگ ­درخت اکالیپتوس، پودر برگ گل ­ختمی و همچنین ترکیب آنها، میزان LDL را نسبت به گروه شاهد کاهش داد (به ترتیب mg/dL 60/26، 60/23 و 40/25 کاهش) و استفاده همزمان از پودر برگ ­درخت اکالیپتوس و پودر برگ گل ­ختمی ­به ترتیب موجب افزایش HDL (mg/dL 60/24) و کاهش کلسترول خون (mg/dL 14/47) شد. نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از 5/0 درصد پودر برگ ­درخت اکالیپتوس و یا 5/0 درصد پودر برگ گل­ ختمی اثر معنی­داری بر میزان خوراک مصرفی، افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک ندارند، ولی می­تواند میزان LDL خون را به طور معنی­داری کاهش دهد. همچنین، افزودن همزمان 5/0 درصد پودر برگ ­درخت اکالیپتوس و 5/0 درصد پودر برگ گل ­ختمی می­تواند به ترتیب سبب افزایش و کاهش معنی­دار میزان HDL و LDL خون ­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of dietary inclusion of eucalyptus and marshmallow leaf powder on growth performance and blood biochemical parameters of broiler chickens

نویسندگان [English]

  • Y. Namamian 1
  • M. Torki 2
  • H. Mohammadi 3
1 MSc. Graduated, Department of Animal Science, College of Agriculture and Natural Resources, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Associate Professor, Department of Animal Science, College of Agriculture and Natural Resources, Razi University, Kermanshah, Iran
3 Assistant Professor, Department of Agriculture, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The current study was conducted to evaluate the effects of dietary inclusion of eucalyptus and marshmallow leaf powder on growth performance and blood biochemical parameters of broiler chickens with four treatments, five replicates, and 10 chickens in each (n=200), based on a completely randomized design. The chickens were fed one of the four experimental diets including 1. Control (basal diet), 2. Basal diet+0.5% eucalyptus leaf powder, 3. Basal diet+0.5% marshmallow leaf powder, and 4. Basal diet+0.5% eucalyptus leaf powder and 0.5% marshmallow leaf powder. During three experimental periods (starter: 1 to 21 d, grower: 22 to 42 d, and whole periods: 1 to 42 d), growth performance parameters were measured. At the 42 d, blood samples were taken from one bird per cage to measure blood parameters. There was no significant effect of dietary treatments on growth performance parameters, and blood levels of albumin, triglycerides, uric acid, and glucose. Eucalyptus and marshmallow leaf powder (separately or in combination) decreased LDL level compared to the control group (26.60, 23.60, and 25.40 mg/dL, respectively). Simultaneous usage of eucalyptus leaf powder and marshmallow leaf powder in the diet increased blood HDL (24.60 mg/dL) and reduced blood cholesterol (47.14 mg/dL) values compared to the control group. In conclusion, usage of eucalyptus leaf powder (0.5%) and/or marshmallow leaf powder (0.5%) had no effects on feed intake, daily gain, and feed conversion ratio; however, they decreased blood LDL. Besides, 0.5% eucalyptus leaf powder and 0.5% marshmallow leaf powder could increase and decrease blood HDL and cholesterol, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feed additives
  • Eucalyptus
  • Broiler chick
  • Phytogenic
  • Marshmallow
اشراقی س.، امین غ.، و فخری س. 1388. مطالعه اثرات ضد باکتریایی و فیتوشیمیایی عصاره تام 12 گونه از گیاهان بومی ایران بر سوش­های بیماری­زای نوکاردیا. تحقیقات دامپزشکی و فرآورده­های بیولوژیک (پژوهش و سازندگی)، 22(1) (پیاپی 82): 62-73.
بنایی م.، نعمت دوست حقی ب.، سلیمانی و.، فلاح پور ف.، و محیسنی م. 1393. ارزیابی پیش بالینی تجویز خوراکی نسبت­های مختلف عصاره گل ختمی (Althaea officinalis L.) بر فاکتورهای بیوشیمیایی خون ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss). بوم شناسی آبزیان، 3: 20-26.
راد م. ه.، عصاره م. ح.، مشکوه م. ع.، دشتکیان ک.، و سلطانی م. 1389. نیاز آبی و تابع تولید اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh) در شرایط اقلیمی خشک. مجله جنگل ایران، 1: 61-71.
زارعی ب.، سیفی ط.، موحدی ر.، چراغی ج.، و ابراهیمی ‏ س. 1392. اثرات ضد باکتریایی عصاره الکلی ختمی، مرزه بختیاری و چویر. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل، 16(۱): ۳۱-۳۷.
شجاعیان ک.، حبیبی ر.، شهریاری ر.، و جلیلوند ق. 1396. تاثیر سطوح مختلف پودر برگ اکالیپتوس بر عملکرد، خصوصیات لاشه و پاسخ ایمنی در جوجه­های گوشتی. پژوهش­های علوم دامی، 27(1): 81-94.
شریفی‌پور م.، طغیانی م.، و کرکودی ک. 1392. تاثیر سطوح مختلف پودر گل ختمی (Althaea officinalis) بر عملکرد جوجه‌های گوشتی. کنگره ملی فناوری‌های نوین در علوم دامی. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان.
عطایی نیا ا.، میر محمودی ر.، مظهری م.، و مقبلی م. ۱۳۹۴. تاثیر پودر برگ اوکالیپتوس و ویتامین c بر عملکرد جوجه­های گوشتی تحت شرایط تنش گرمایی. نخستین همایش ملی نقش مواد معدنی و ویتامین­ها در تغذیه و سلامت انسان، دام، طیور و آبزیان، جیرفت، دانشگاه جیرفت، دانشگاه علوم پزشکی جیرفت.
صادقی ا. ع.، بخش کلارستاقی ک.، و حاج محمدنیا قالیباف ک. 1393. بررسی اثرات کودهای اوره و ورمی کمپوست بر عملکرد کمی و کیفی گل ختمی (Altheae officinalis L.). بوم شناسی کشاورزی، 6(1): 42-50.
قاسمی ح. 1394. تاثیر جیره غذایی بر غلظت برخی متابولیتها، آنزیم‌ها و الکترولیتهای خون جوجه شترمرغها در دو سن متفاوت. پژوهشهای جانوری (مجله زیست شناسی ایران)، 1: 85-96.
قاسمی ح.، حاج خدادادی ا.، کاظمی بن‌چناری م.، خدایی مطلق م.، و خلت آبادی فراهانی ا. 1396. اثرهای استفاده از اسانس ترکیبی گیاهان دارویی در آب آشامیدنی بر عملکرد رشد، هماتولوژی و پروفیل چربی خون شترمرغ‌ (Struthio camelus). پژوهش‌های علوم دامی، 2: 41-54.
قاسمیان و.، شفق ج.، و پیرزاد ع. ۱۳۹۶. اثر تیمارهای کودی و رژیم های آبیاری بر عملکرد و ترکیبات موسیلاژ دانه بالنگوی شهری .دانش کشاورزی و تولید پایدار، 27(3): 17-31.
مهدوی س.، و مهمان­نواز ی. 1394. مقایسه اثرات شش گیاه دارویی بر عملکرد سیستم ایمنی هومورال در جوجه‌های گوشتی. پاتوبیولوژی مقایسه­ای، 12(3): 1715-1720.
نوبخت ع.، و اقدم شهریار ح. 1389. اثرات مخلوط گیاهان دارویی پنیرک، خارشتر و نعناع بر عملکرد کیفیت لاشه و متابولیت‌های خون در جوجه‌های گوشتی. علوم دامی، 3: 51-63.
نوری موگهی س. م. ح.، خانه‌زاد م.، صدر م.، روح‌الهی ش.، و کاملی س.‌ م. ۱۳۹۲. مقایسه اثرات موکولیتیک گل ختمی (Alcea sulphurea) و برم هگزین بر تغییرات سیستم موکوسیلیاری نای مرغ. گیاهان دارویی، 4: ۵4-۶1.
Abd El-Motaal A. M., Ahmed A. M. H., Bahakaim A. S. A. and Fathi M. M. 2008. Productive performance and immune competence of commercial laying hens given diets supplemented with eucalyptus. International Journal of Poultry Science, 7: 445-449.
Alcicek A., Bozkurt M. and Cabuk M. 2003. The effect of herbal essential oils, an organic acid or a probiotic on broiler performance. South African Journal of Animal Science, 34: 217-222.
Barbour E. K. and Danker S. 2005. Essential oils of eucalyptus and peppermint improve the homogeneity of immune responses and performance in MG/H9N2- infected broilers. American Holistic Veterinary Medicine Association, 24: 23-27.
Christaki E., Bonos E. and Florou-Paneri P. 2011. Use of anise seeds and/or α-tocopheryl acetate in laying Japanese quail diets. South African Journal of Animal Science, 41: 126-133.
Ebadollahi A., Sendi J. J., Maroufpoor M. and Rahimi-Nasrabadi M. 2017. Acaricidal potentials of the terpene-rich essential oils of two Iranian Eucalyptus species against Tetranychus urticae Koch. Journal of Oleo Science, 66(3): 307-314.
Eisenman W. S., Zaurov D. and Struwe L. 2012. Medicinal plants of central Asia: Uzbekistan and Kyrgyzstan. (2013th ed). USA: Springer, New York, pp. 340.
Elson C. E. and Yu S. G. 1994. The chemoprevention of cancer by vevalonate derived constituents of fruits and vegetables. Journal of Nutrition, 124: 607-614.
Elson C. E. 1995. Suppression of mevalonate pathway activities by dietary isoprenoids: protective roles in cancer and cardiovascular disease. Journal of Nutrition, 125: 1666-1672.
Farhadi D., Karimi A., Sadeghi G., Sheikhahmadi A., Habibian M., Raei A. and Sobhani K. 2017. Effects of using eucalyptus (Eucalyptus globulus L.) leaf powder and its essential oil on growth performance and immune response of broiler chickens. Iranian Journal of Veterinary Research, 18 (1): 60-62.
Fung Q. H., Tang Y. J. and Zhong J. J. 2002. Significance of inoculation density control in production of polysaccharide and ganoderic acid by submerged culture of Ganoderma lucidum. Process Biochemistry, 37: 1375-1379.
Hanafy A. M., Khalil H. A., Kilany O. E., Hassan M. A., Yusuf M. S. and Ibrahim A., Fares I. M., Hassan A. M. and Reddy P. G. 2016. Efficacy of Oil Mixture Supplementation on Productive and Physiological Changes of Laying Japanese Quail (Coturnix coturnix japonica). Asian Journal of Animal and Veterinary Advances, 11: 24-33.
Hassan M. S., El Sanhoury H. M., Ali W. A. H. and Ahmed A. M. H. 2011. Effect on using Eucalyptus leaves as natural additives on productive, physiological, immunological and histological performance of laying Japanese quail. Egypt Poultry Science, 31(2): 305-329.
Huyghebaert G. 2003. Replacement of antibiotics in poultry, In: Proceedings of Eastern Nutrition Conference 8-9 May. Quebec, Canada, pp. 1-24.
Klaver F. A. M. and van der Meer R. 1993. The assumed assimilation of cholesterol by lactobacilli and Bifidobacterium bifidum is due to their bils salt-deconjugating activity. Applied and Environmental Microbiology, 59: 1120-1124.
KwariI.D., Igwebuike J. U., Mohammed I. D. and Diarra S. S. 2011. Growth, haematology and serum chemistry of broiler chickens fed raw or differently processed sorrel (Hibiscus sabdariffa) seed meal in a semi-arid environment. International Journal of Science and Nature, 2(1): 22-27.
Mathur D., Agrawal R. and Shrivastava V. 2011. Phytochemical screening and determination of antioxidant potential of fruits extracts of Withania coagulans. Recent Research in Science and Technology, 3(11): 26-29.
Mulyaningsih S., Sporer F., Zimmermann S., Reichling J. and Wink M. 2010. Synergistic properties of the terpenoidsaromadendrene and 1,8-cineole from the essential oil of Eucalyptus globules against antibiotic susceptible and antibiotic resistant pathogens. Phytomedicine, 17(13): 1061-1066.
National Research Council (NRC). 1994. Nutrient Requirement of Poultry. 9th revised edition, National Academy Press. WashingtonD.C.
SaniI., Abdulhamid A. and Bello F. 2014. Eucalyptus camaldulensis: Phytochemical composition of ethanolic and aqueous extracts of the leaves, stem-bark, root, fruits and seeds. Journal of Scientific and Innovative Research, 3(5): 523-526.
SAS Institute. 2003. SAS User's Guide Version 9.1, CaryNC: SAS Institute Inc.
Soleimany V., Banaee M., Mohiseni M., Nematdoost Hagi B. and Mousavi Dehmourdi L. 2016. Evaluation of pre-clinical safety and toxicology of Althaea officinalis extracts as naturopathic medicine for common carp (Cyprinus carpio). Iranian Journal of Fisheries Sciences, 15(2): 613-629.
Sultan R., Aslam A., Saleem G., Anjum A., Krull W., Kumosani T. and Barbour E. K. 2017. Studies on performance, immunity, and safety of broilers vaccinated with killed H9N2 vaccine and supplemented with essential oils of Mentofin® in drinking water. International Journal of Applied Research in Veterinary Medicine, 15(2): 67-74.
Ueda H. and Shigemizu G. 1998. Effects of tea saponin, cholesterol and oils on the growth and feed passage rates in chicks. Animal Science and Technology, 69: 14-21.
Yaghoobzadeh M., Ghazvinian K., Choobchian M., Mahdavi A., Alemi F. and Darabighane B. 2012. Effects of saponin and herb oil extracts mixed with feed on broiler performance and carcass characteristics. Poultry Science, 91 (Suppl. 1): 124.
Yu S. G., Abuirmeileh N. M., Qureshi A. A. and Elson C. E. 1994. Dietary b-ionone suppresses hepatic 3- hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A reductase activity. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 42: 1493-1496.