دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 1-94 

مقاله پژوهشی

اثر عصاره برگ درخت اکالیپتوس، دود تیپ ویرجینیا، بارلی و باسما توتون بر کنه واروا زنبور عسل

صفحه 1-10

10.22124/ar.2021.17994.1569

مهدی کامیاب؛ محمد روستائی علی مهر؛ سید حسین حسینی مقدم؛ احد صحراگرد


همبستگی تنش با پاسخ‌های فاز حاد و ایمنی هومورال در جوجه های گوشتی

صفحه 23-31

10.22124/ar.2021.4657

آرش جانمحمدی؛ نریمان شیخی؛ هادی حق بین نظرپاک؛ غلامرضا نیکبخت بروجنی