اهداف اصلاحی گوسفند کردی استان ‌کردستان در سیستم روستایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سنندج، ایران

2 استاد، بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهار محال و بختیاری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شهرکرد، ایران

3 دانشیار، بخش تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

هدف از پژوهش کنونی، بررسی سامانه پرورش و تحلیل هزینه-فایده گله‌های گوسفند کردی مناطق کوهستانی استان کردستان در شرایط پرورش روستایی و همچنین برآورد ارزش اقتصادی صفات و تعیین اهداف اصلاح نژاد بود. به همین منظور، در یک دوره کامل تولیدی، هفت گله گوسفند کردی تیپ کوهستان برای جمع‌آوری اطلاعات دقیق از سامانه پرورش، تحت پوشش و بررسی قرار گرفتند. فراسنجه‌های مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل در مدل مورد استفاده شامل: ساختار گله، متغیرهای تولیدی، متغیرهای مدیریتی، متغیرهای غذای مصرفی، هزینه‌های مدیریت، هزینه‌های بازاریابی، هزینه‌های ثابت و قیمت‌ها مستقیماً از گله‌های تحت پوشش، بازار و یا منابع علمی استخراج و استفاده شدند. داده‌های جمع‌آوری شده جهت برآورد ارزش­های اقتصادی، وزن اقتصادی، اهمیت نسبی صفات، تجزیه و تحلیل حساسیت ارزش­های اقتصادی و تعیین اهداف اصلاحی مورد استفاده قرار گرفتند. بازده خالص تولیدمثل در این نژاد برابر با 54/0 و سود حاصل از هر رأس میش در هر سال برابر با 11313953 ریال و نسبت درآمد به هزینه و نسبت هزینه به درآمد به ترتیب برابرب با 38/1 و 73/0 بودند. بررسی وزن اقتصادی صفات نشان داد صفات میزان آبستنی، تعداد بره‌‌ها در هر زایمان میش، زنده‌مانی بره تا شیرگیری، فراوانی بره‌زایی، زنده‌مانی بره از شیرگیری تا فروش، وزن بره در زمان فروش، وزن بلوغ میش (با ضریب منفی)، زنده‌مانی میش، وزن جایگزین‌ها (با ضریب منفی) و تولید پشم به ترتیب دارای بیشترین اهمیت بودند. صفات مذکور را بر اساس این رتبه‌بندی و برای افزایش سودآوری گله‌ها می­توان در برنامه‌های اصلاح نژادی گوسفند کردی در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Breeding objectives for Kurdi sheep of Kurdistan province in the village system

نویسندگان [English]

  • H. R. Bahmani 1
  • M. Vatankhah 2
  • M. A. Abbasi 3
1 Assistant Professor, Department of Animal Science, Kurdistan Agricultural and Natural Resources Research Center, AREEO, Sanandaj, Iran
2 Professor, Department of Animal Science, Char mahal & Bakhtiari Agricultural and Natural Resources Research Center, AREEO, Shahrekord, Iran
3 Associate Professor, Department of Genetics and Animal Breeding, Animal Science Research Institute of Iran, AREEO, Karaj, Iran
چکیده [English]

Introduction: The first step in designing livestock breeding programs is to decide on appropriate breeding objectives. The most significant factor in the inefficiency of livestock breeding programs is the undesired breeding goals, which causes the selection pressure to be applied to the wrong traits. The production system, market conditions, and flock competence cause the breeding goals to be different from each other. This research was conducted to investigate the production system and cost-benefit analysis of Kurdi sheep flocks in the mountainous regions of Kurdistan province under the conditions of village breeding, as well as estimate the economic values and relative importance of traits and determine the breeding goals of this breed.
Materials and methods: In an entire production period, seven flocks of Kurdi sheep of the mountain type were covered and investigated to collect detailed information about the breeding system. The parameters required for analysis in the used model include flock structure, production variables, management variables, feed consumption variables, management costs, marketing costs, fixed costs, and prices gathered directly from the covered flocks, market, and scientific sources. The collected data were used to estimate the economic values, economic weights, and relative importance of the traits and determine the breeding goals. In this study, the economic value of traits was calculated using a deterministic static model, and the total annual profit of the flock was calculated by deducting the costs from the system's revenues under survey. The economic values of each trait were defined as a change in the profit obtained per one-unit increase in the desired trait while keeping other traits constant at the population average. The economic weights of traits were also calculated by multiplying the economic value of each trait by the genetic standard deviation of that trait. After determining the relative importance of the traits, the traits present in the breeding goals were determined in order.
Results and discussion: The study of the dynamics of Kurdi sheep flocks, and their reproduction and survival characteristics in the conditions of rural farming showed that the survival rate of ewes, pregnancy rate, frequency of lambing, and litter size were 97%, 84%, 20%, and 1.08, respectively, and the rates of lamb survival until weaning and after that were 85% and 96%, respectively. In this way, the number of weaned and salable lambs per head of breeding ewe were 0.90 and 0.54, respectively. The cost-benefit analysis of sheep flocks showed that the costs of feeding, labor, veterinary services, fixed, transportation of animal feed, and marketing were 55.7%, 21.5%, 15.6%, 4.7%, 1.8%, and 0.7% of the total costs, respectively. Meat was the first with 99.5%, and wool with 0.5% was the second source of flocks’ income. The profit from each head of breeding ewe per year was 11313953 Rials, and the ratio of income to cost and the ratio of cost to income were 1.38 and 0.73, respectively. The absolute economic values were positive for all investigated traits except for the live weight traits of the replacements, and the culled mature ewes. Calculation of economic weight and relative importance of traits showed that reproductive traits, survival traits, and productive traits were important, respectively. The traits of pregnancy rate and litter size were the most important, and the live weight of replacements and wool production were the least important in increasing profitability or reducing costs.
Conclusions: The efficiency of each head of breeding ewe compared to costs was calculated as 38%, which has increased by about 3% compared to the last four years. These figures showed that the profit from each head of breeding ewe is noticeable, and the policy of freeing the price of livestock inputs in recent years has not had a significant effect on the profitability of Kurdi sheep breeding in rural conditions. Of course, the number of salable lambs per head of breeding ewe as the net reproduction efficiency in this study was low, and with its improvement, the economic efficiency will also be better.  By examining each trait, it was determined that the breeding goals of this breed, in order of importance, included pregnancy rate, litter size, lamb survival until weaning, lambing frequency, lamb survival from weaning to sale, lamb live weight at sale, ewe live weight at maturity (with a negative value), ewe survival, replacements’ weight (with a negative value) and wool production. This ranking should be considered in breeding programs.Materials and methods: In an entire production period, seven flocks of Kurdi sheep of the mountain type were covered and investigated to collect detailed information about the breeding system. The parameters required for analysis in the used model include flock structure, production variables, management variables, feed consumption variables, management costs, marketing costs, fixed costs, and prices gathered directly from the covered flocks, market, and scientific sources. The collected data were used to estimate the economic values, economic weights, and relative importance of the traits and determine the breeding goals. In this study, the economic value of traits was calculated using a deterministic static model, and the total annual profit of the flock was calculated by deducting the costs from the system's revenues under survey. The economic values of each trait were defined as a change in the profit obtained per one-unit increase in the desired trait while keeping other traits constant at the population average. The economic weights of traits were also calculated by multiplying the economic value of each trait by the genetic standard deviation of that trait. After determining the relative importance of the traits, the traits present in the breeding goals were determined in order.
Results and discussion: The study of the dynamics of Kurdi sheep flocks, and their reproduction and survival characteristics in the conditions of rural farming showed that the survival rate of ewes, pregnancy rate, frequency of lambing, and litter size were (97%), (84%), (20%), and (1.08), respectively, and the rate of Lamb survival until weaning and after that were (85%) and (96%), respectively. In this way, the number of weaned and salable lambs per head of breeding ewe were (0.90) and (0.54), respectively. The cost-benefit analysis of sheep flocks showed that the costs of feeding, labour, veterinary services, fixed, transportation of animal feed, and marketing were (55.7%), (21.5%), (15.6%), (4.7%), (1.8%), and (0.7%) of the total costs, respectively. The meat was the first, with (99.5%), and produced wool, with (0.5%), was the second source of flocks’ income. The profit from each head of breeding ewe per year was (11313953) Rials, and the ratio of income to cost and the ratio of cost to income were (1.38) and (0.73), respectively. The absolute economic values were positive for all investigated traits except for the live weight traits of the replacements, and the culled mature ewes. Calculation of economic weight and relative importance of traits showed that reproductive traits, survival traits, and productive traits were important, respectively. The traits of pregnancy rate and litter size were the most important, and the live weight of replacements and wool production were the least important in increasing profitability or reducing costs.
Conclusion: The efficiency of each head of breeding ewe compared to costs was calculated as (38%), which has increased by about (3%) compared to the last four years. These figures show that the profit from each head of breeding ewe is noticeable, and the policy of freeing the price of livestock inputs in recent years has not had a significant effect on the profitability of Kurdi sheep breeding in rural conditions. Of course, the number of salable lambs per head of breeding ewe as the net reproduction efficiency in this study was low, and with its improvement, the economic efficiency will also be better. By examining each trait, it was determined that the breeding goals of this breed, in order of importance, include pregnancy rate, litter size, lamb survival until weaning, lambing frequency, lamb survival from weaning to sale, lamb live weight at sale, ewe maturity live weight (with a negative value), ewe survival, replacements weight (with a negative value) and wool production. This ranking should be considered in breeding acts and programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic values
  • Breeding goals
  • Cost-benefit analysis
  • Kurdi sheep
  • Economic weight
Abbasi, M. A. (2011). Estimation of economic values for production and reproduction traits of Afshari sheep in village system. Final report of research plan. Animal Science Research Institute of Iran, Karaj. [In Persian]
Alipour, B., Fayazi, J., Beigi Nassiri, M. T., & S Asadollahi, S. (2013). Estimation of economic weights for important economic traits of Lori goat in rural system. Animal Science Research, 23(4), 83-99. [In Persian]
Asadollahi, S., Yarahmadi, B., Mohhamdi Saie, M., & Aghashahi, A. R. (2018). Economic values of productive and reproduction traits of Lori sheep in village system with two strategies of one lambing per year and three lambings in two years. Animal Production Research, 7(3), 35-52. doi: 10.22124/AR.2018.9861.1295 [In Persian]
Bagheri, M., Vatankhah, M., & Faragi Nafchi, M. (2014). Determination of breeding objectives and economic values of Lori-Bakhtiari sheep in nomadic system. Journal of Animal Science Research, 23(4), 101-113. [In Persian]
Bahmani, H. R. (2014). Determining conservation program and breeding goal for Markhoz goat breed. Ph.D. Thesis, Ferdowsi University of Mashhad, Faculty of Agriculture, Iran. [In Persian]
Bahmani, H. R. (2020). Determining breeding goal and program for Kurdi sheep breed. Final report of research plan. Animal Science Research Institute of Iran, Karaj, Iran. [In Persian]
Bett, R. C., Kosgey, I. S., Bebe, B. O., & Kahi, A. K. (2007).  Breeding goals for the Kenya Dual Purpose goat, I. Model development and application to smallholder production systems. Tropical Animal Health and Production, 39, 477-492. doi: 10.1007/s11250-007-9015-3
Bett, R. C., Kosgey, I. S., Bebe, B. O., & Kahi, A. K. (2007). Breeding goals for the Kenya Dual Purpose goat, II. Estimation of economic values for production and functional traits. Tropical Animal Health and Production, 39, 467-475. doi: 10.1007/s11250-007-9013-5
Campos, N. R. F., Difante, G. S., Gurgel, A. L. C., Costa, C. M., Montagner, D. B., Emerenciano Neto, J. V., Itavo, L. C. V., Itavo, C. C. B. F., Netto, R. T. C., Veras, E. L. L., & da Costa, A. B. G. (2022). Effect of supplementation of ewes in the final third of gestation on the development of their lambs. Revista Brasileira de Zootecnia, 51, e20210094. doi:10.37496/rbz5120210094
Eilami, B. (1999). Recognition of the Torki Ghashghaei sheep of Fars province. Final report of research plan. Animal Science Research Institute of Iran, Karaj. [In Persian]
Goddard, M. E. (1998). Consensus and debate in the definition of breeding objectives. Journal of Dairy Science, 81(2), 6-18. doi: 10.3168/jds. S0022-0302(98)70150-X
Goddard, M. E., Barwick, S. A., & Kinghorn, B. P. (1998). Breeding objectives for meat animals: Development of a profit function. Australian Society of Animal Production, 22, 90-94.
Gholami, H., Fazaeli, H., Mirhadi, S. A., Rezayazdi, K., Rezaei, M., Zahedifar, M., Gerami, A., Teymournezhad, N., & Babaei, M. (2018). Nutrient Tables of Iranian Feedstuffs. Animal Science Research Institute of Iran. 86 p. [In Persian]
Groen, A. F. (2000). Breeding goal definition. In: Workshop on Developing Breeding Strategies for Lower Input Animal Production Environments. Gala, S., Boyazoglu, J. & Hammond, K. (Eds.), 22–25 September 1999, Bella, Italy, pp. 25-104.
Haghdoost, A., Shadparvar, A. A., Beigi Nasiri, M. T., & Fayazi, J. (2008). Estimates of economic values for traits of Arabic sheep in village system. Small Ruminant Research, 80, 91-94. doi: 10.1016/j.smallrumres.2008.08.001
Harris, D. L., Stewart, T. S., & Arboleda, C. R. (1984). Animal breeding programs: A systematic approach to their design. In: Advances in Agricultural Technology, Agricultural Research Service, United State Department of Agriculture, pp. 1-14.
Jamshidizad, F., Vatankhah, M., Abdollahi, R., & Jalilvand, G. (2017). Determination of economic weights for production and reproduction traits of Kordi sheep in village system. Animal Production, 19(2), 311-320.  doi: 10.22059/jap.2017.62271 [In Persian]
Khazdozi, F. (2004). Recognition of the Kurdi sheep of Kurdistan province. Final report of research plan. Animal Science Research Institute of Iran, Karaj. [In Persian]
Kosgey, I. S., van Arendonk, J. A. M., & Baker, R. L. (2003). Economic values for traits of meat sheep in areas of the tropics with medium to high production potential. Small Ruminant Research, 50, 187-202. doi:10.1016/S0921-4488(03)00102-0
Krupová, Z., Oravcová, M., Krupa, E., & Peškovičová, D. (2008). Methods for calculating economic weights of important traits in sheep. Slovak Journal of Animal Science, 41, 24-29. doi:10.3168/jds.2008-1411
Meuwissen, T. (2009). Genetic management of small populations: A review. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A - Animal Science, 59(2), 71-79. doi: 10.1080/09064700903118148
Ministry of Agriculture-Jahad. (2021). Agricultural statistics. The second volume, 496 pages. Retrieved January 10, 2023, from https://maj.ir/page-amar/FA/65/form/pId3353. [In Persian]
Mohammadi, H., Moradi Shahrebabak, M., & Moradi, H. (2013). Estimation of phenotypic and genetic parameters for ewe reproductive traits in Shal sheep. Research On Animal Production, 3(6), 35-45. [In Persian]
Molaei Moghbeli, S., Shadparvar, A. A., Mirhoseini, S., & Jahanshahi, S. (2007). Determining the economic values of the survival traits of Raeini goats using the bio-economic model, in: Proceeding of 2th Congress of Animal and Aquatic Sciences 16-17 May. Iran, pp. 1341-1343. [In Persian]
NRC. (2007). Nutrient requirements of small ruminants: sheep, goats, cervids, and new world camelids. National Academies Press, USA.
Pahlevan Afshar, K., & Aboozari, M. (2019). Estimation of the economic values for the important traits of zel sheep in the intensive production system using a bio-economic model. Veterinary Science Development, 8(1). doi:10.4081/vsd.2018.7854
Poli, C. H. E. C., Monteiro, A. L. G., Devincenzi, T., Albuquerque, F. H. M. A. R. D., Motta, J. H. D., Borges, L. I., & Muir, J. P. (2020). Management strategies for lamb production on pasture-based systems in subtropical regions: A review. Frontiers in Veterinary Science, 7, 543. doi:10.3389/fvets.2020.00543
Ponzoni, R. W. (1988). The derivation of economic values combining income and expense in different ways: an example with Australian Merino sheep. Journal of Animal Breeding and Genetics, 105, 143-153. doi:10.1111/j.1439-0388. 1988.tb00284.x
Ponzoni, R. W., & Gifford, D. R., (1990). Developing breeding objectives for Australian cashmere goats. Journal of Animal Breeding and Genetics, 107(1-6), 351-370. doi:10.1111/j.1439-0388. 1990.tb00044.x
Safari, E., Fogarty, N. M., & Gilmour, A. R. (2005). A review of genetic parameter estimates for wool, growth, meat and reproduction traits in sheep. Livestock Production Science, 92(3), 271-289. doi: 10.1016/j.livprodsci.2004.09.003
Savar Sofla, S., Abbasi, M. A., Nejati Javaremi, A., Vaez Torshizi, R., & Chamani, M. (2012). Estimation of economic values for some production and reproduction traits in Moghani sheep. Animal Science and Research Journal, 91(1), 31-44. [In Persian]
Savar Sofla, S., Abbasi, M. A., & Kavian, A. (2016). Determination of breeding objective and economic values for Dalagh sheep in extensive rearing system. Research on Animal Production, 7(13), 142-136. doi: 10.18869/acadpub.rap.7.13.142 [In Persian]
Smith, C., James, J. W., & Brascamp, E. W. (1986). On the derivation of economic weights in livestock improvement. Animal Production, 43, 545-551. doi:10.1017/S0003356100002750
Talebi, M., Miraei Ashtiani, S. R., Moradi Shahrbabak, M., & Nejati Javaromi, A. (2010). Economic Values of Reproduction, Growth and Carcass Composition Traits in Lori-Bakhtiari Sheep. Iranian Journal of Animal Science, 41(3), 203-213. [In Persian]
Vatankhah, M., Moradi Shahrebabak, M., Nejati Javaremi, A., Miraei Ashtiani, S. R., & Vaez Torshizi, R. (2009). Determination of breeding objective and economic values for Lori-Bakhtiari breed of sheep in the village system. Animal Science Research in Pajouhesh & Sazandegi, 82, 17-25. [In Persian]
Vatankhah, M., Talebi, M. A., & Bagheri, M. (2010). A Comparison of Breeding Objective of Native Black Goat in Different Rearing Systems 1. The Performance of Traits and Cost-Profit Analysis. Iranian Journal of Animal Science, 41(2), 163-171. [In Persian]
Vatankhah, M., Talebi, M. A., & Bagheri, M. (2010). A Comparison of Breeding Objectives of Native Black Goat in Different Rearing Systems: 2. A Determination of the Economic Values. Iranian Journal of Animal Science, 41(3), 193-201. [In Persian]
Vatankhah, M. (2012). A vision at the present and future of animal breeding in Iran. In: Proceeding of 5th Congress on Animal Sciences of Iran. 30-31 Aug., Iran. Pp. 2-7.
Vatankhah, M. (2013). Estimation of the genetic parameters for survival rate in Lori-Bakhtiari lambs using linear and weibull proportional hazard models. Journal of Agricultural Science and Technology, 15, 1133-1143.
Vatankhah, M., & Akhondi, A. (2015). The comparison of economic values and relative emphasis of some traits in Lori-Bakhtiari sheep resulted from different ways. Animal Sciences Journal, 28(106), 71-82. doi: 10.22092/ASJ.2015.101349 [In Persian]
Yıldırır, M., Çakır, D., & Yurtman, I. Y. (2022). Effects of restricted nutrition and flushing on reproductive performance and metabolic profiles in sheep. Livestock Science, 258, 104870. doi: 10.1016/j.livsci.2022.104870
Zarrinkamar, B., Hassani, S., Zerehdaran, S., Abdolahy, H., & Samiei, R. (2017). Determination of economic values for some important traits in Zel sheep of Golestan. Research on Animal Production, 8, 177-184. doi: 10.29252/rap.8.15.177 [In Persian]