دوره و شماره: دوره 12، شماره 3، آذر 1402، صفحه 1-107 
مقایسه عملکرد هیبریدهای وارداتی کرم ابریشم چینی

صفحه 97-107

10.22124/ar.2023.24931.1778

رامین عبدلی؛ رضا صورتی زنجانی؛ یوسف خیرخواه رحیم آباد؛ سید حسین حسینی مقدم؛ رحیم عبدالهی مصباح؛ نوید قوی حسین زاده