اثر استفاده از کاه گندم فرآوری شده با آمونیاک بر ترکیب شیمیایی، قابلیت هضم، فراسنجه های تولید گاز و عملکرد گوساله های پرواری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار، بخش علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

چکیده

این تحقیق به­منظور بررسی اثربخشی و صرفه اقتصادی روش آمونیاکی کردن کاه با استفاده از گاز آمونیاک و استفاده از محصول آمونیاکی در جیره گوساله­های پرواری اجرا شد. در ابتدا، آمونیاکی کردن کاه گندم با استفاده از گاز آمونیاک به مقدار سه درصد وزن ماده خشک کاه همراه با 30 درصد رطوبت به­روش پشته­سازی انجام شد و ترکیب شیمیایی، گوارش­پذیری و تولید گاز محصول آمونیاکی تعیین شد. در مرحله دوم، به­منظور بررسی آثار استفاده از کاه آمونیاکی در جیره گوساله های پرواری، تعداد 30 راس گوساله پرواری دورگ سیمنتال با وزن اولیه 9/8±5/249 به دو گروه شاهد و آزمایشی تقسیم شدند و برای هر گروه، سه تکرار پنج راسی در نظر گرفته شد. در جیره گروه شاهد از کاه معمولی استفاده شد و در جیره دام­های گروه آزمایشی، کاه آمونیاکی جایگزین کاه معمولی شد. مصرف ماده خشک، افزایش وزن روزانه، ضریب تبدیل خوراک و هزینه افزایش وزن گوساله‌ها طی مدت هشت ماه بررسی شد و بین دو گروه مورد مقایسه قرار گرفت. آمونیاکی­ کردن کاه باعث افزایش مقدار پروتئین خام آن از 78/4 درصد به 65/12 درصد شد. همچنین، مقدار الیاف نامحلول در شوینده خنثی و همی­سلولز در کاه آمونیاکی کاهش یافت (به­ترتیب از 33/71 به 80/66 درصد و از 75/30 به 25/26 درصد)، در حالی­که مقدار الیاف نامحلول در شوینده اسیدی افزایش یافت (از 7/38 به 20/41 درصد). آمونیاکی کردن سبب بهبود گوارش­پذیری ماده خشک (از 45 به 75/78 درصد) و ماده آلی کاه (از 35/42 به 27/80 درصد) شد. جایگزینی کاه آمونیاکی در جیره گوساله­های پرواری با کاه معمولی سبب افزایش مصرف ماده خشک روزانه در کل دوره (01/0P<)، بیشتر شدن افزایش وزن روزانه و میانگین وزن پایان دوره دام­ها (01/0P<) و بهبود ضریب تبدیل غذایی شد (01/0P<). همچنین، استفاده از کاه آمونیاکی سبب کاهش قیمت جیره و هزینه خوراک برای هر کیلوگرم افزایش وزن دام شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of wheat straw processed with ammonia on chemical composition, digestibility, gas production parameters, and performance of fattening calves

نویسندگان [English]

  • A. Talebian Masoudi
  • A. Mirshamsollahi
Assistant Professor, Department of Animal Science, Markazi Agricultural and Natural Resource Research and Education Center, Arak, Iran
چکیده [English]

Introduction: The shortage of feed, caused by the limitation and reduction of water resources, is the biggest challenge for the country's livestock industry. Every year, more than 20 million tons of by-products from the main agricultural production remain in the country, which are mainly used as animal feed. Agricultural by-products, which exceed the production of forage crops many times over, are valuable resources that can replace conventional feeds in animal nutrition. Due to their low protein content and low digestibility, they need to be processed. For almost a century, different processing methods have been used in many countries depending on the conditions and facilities, but unfortunately, the majority of these materials are still used raw and unprocessed as animal feed in the country, which is a waste of resources. Straw processing is carried out by various physical, chemical, and biological methods or a combination of these methods, with ammoniation being the most important chemical method. The use of ammonia gas for this purpose can facilitate and accelerate processing, especially with large quantities of by-products. This research was carried out to study the efficacy and economics of the method of ammonization of straw with ammonia gas and the use of the ammonia product in the diet of fattening calves.
Materials and methods: Ammoniated wheat straw was prepared with ammonia gas at three weight percent of the dry matter of straw at 30% moisture by stacking method, and the chemical composition, digestibility, and gas production of the ammonia-containing product were determined. In the second phase, 30 Simmental crossbred fattening calves with an initial weight of 249.5±8.9 were divided into two control and experimental groups and for each group, considering three replicates of five calves for each group. Normal straw was used in the control group, and it was replaced by ammoniated straw in the experimental group. The duration of the trial was eight months, during which the weight gain of the calves was determined every 30 days, and the dry matter was consumed daily. Dry matter consumption, daily weight gain, feed conversion ratio, and the cost of weight gain of calves were determined and compared between the two groups.
Results and discussion: The ammonia treatment of straw increased crude protein content in the ammoniated straw from 4.78% to 12.65%, and the amount of NDF and hemicellulose also decreased in ammoniated straw (from 71.33 to 66.80%, and from 30.75 to 26.25%, respectively), while the amount of ADF increased (from 38.7 to 41.20%). The ammonia treatment of straw increased the gas production per 24 hours from 25.71 mL to 38.06 mL and the estimated metabolizable energy from 5.69 to 6.8 MJ per kilogram of dry matter. The ammonia treatment improved the digestibility of dry matter (from 45.0 to 78.75%) and organic matter of straw (from 42.35 to 80.27%). Substituting normal straw for ammoniated straw in the diet of fattening calves increased daily dry matter consumption from 8.66 kg to 8.99 kg (P<0.01), daily weight gains from 1.33 kg to 1.48 kg, and average weight at the end of the fattening period from 423.98 kg to 440.67 kg (P<0.01), and improved feed conversion ratio from 6.43 to 6.01 (P<0.01). In addition, the use of ammoniated straw reduced the price of ration from 71230 Rials to 69210 Rials and the cost of feed for each kilogram of animal weight gain from 458008.9 Rials to 415952.1 Rials.
Conclusions: Ammoniation of straw with ammonia gas increased the metabolizable energy, crude protein, and digestibility of straw. The use of ammonia gas for this purpose increased the speed, ease, and efficiency of processing, making it suitable for processing large quantities of straw. The profitability of this method depends on the cost of the ammonia product, in particular the price of ammonia gas and its transportation costs. At the national level and from a macroeconomic perspective, this method increased the digestible nutrients of agricultural residues (metabolizable energy and crude protein), it is, in a sense, a type of food production by increasing productivity and without the consumption of water and other agricultural inputs. It provides more nutrients for livestock, which reduces dependence on traditional feed, reduces competition between humans and livestock for food, protects the environment, and makes production more sustainable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anhydrous ammonia
  • straw processing
  • fattening calves
  • non-protein nitrogen
Ahmadi, K., Ebadzadeh, H. R., Hatami, F., Mohammadnia Afrozi, S., Esfandiaripour, A., & Abbas Taghani, R. (2022). Agricultural statistics of the crop year 2018-2019, the first volume: Crops. Ministry of Jihad Agriculture, Planning and Economic Deputy, Information and Communication Technology Center. P. 89. [In Persian]
AOAC. (2005). Official Methods of Analysis. Vol. I. 15th ed. Association of Official Analytical Chemists, Arlington, VA.
Brand, A. A., Cloete, S. W. P., & Franck, F. (1991). The effect of supplementing untreated, urea-supplemented and urea-ammoniated wheat-straw with maize-meal and/or fish-meal in sheep. South African Journal of Animal Science, 21(1), 48-54.
Cloete, S. W. P., De Villiers, T. T., & Kritzinger, N. M. (1983). The effect of ammoniation by urea on the nutritive value of wheat straw for sheep. South African Journal of Animal Science, 13(3), 143-146.
Conway, A. C., King, T. M., Jolly-Breithaupt, M. L., MacDonald, J. C., Klopfenstein, T. J., & Drewnoski, M. E. (2019). Effect of harvest method and ammoniation of baled corn residue on intake and digestibility in lambs. Translational Animal Science, 3(1), 42-50. doi: 10.1093/tas/txz013
Datt C., & Singh G. (1995). Effect of protein supplementation on in vitro digestibility and gas production of wheat straw. Indian Journal of Dairy Science, 48, 357-361.
De Boever, J. L., Aerts, J. M., Vanacker, J. M., & De Brabander, D. L. (2005). Evaluation of the nutritive value of maize silages using a gas production technique. Animal Feed Science and Technology, 123, 255-265. doi: 10.1016/j.anifeedsci.2005.04.019
Dolberg, F., & Finlayson, P. (1995). Treated straw for beef production in China. World Animal Review, 82(1), 14.
Dryden, G. M., & Kempton, T. J. (1983). Digestion of organic matter and nitrogen in ammoniated barley straw. Animal Feed Science and Technology, 10(1), 65-75. doi: 10.1016/0377-8401(83)90006-8
Fahmy, S. T. M., & Sundstøl, F. (1984). The effect of urea and intact protein supplementation on the in vitro digestibility of untreated or alkali‐treated barley straw. Zeitschrift für Tierphysiologie Tierernährung und Futtermittelkunde, 52(1‐5), 118-124. doi: 10.1111/j.1439-0396.1984.tb00821.x
Faulkner, D. B., Llamas, G. L., Ward, J. K., & Klopfenstein, T. J. (1985). Improving the intake and nutritive value of wheat straw for beef cows. Animal Feed Science and Technology, 12(2), 125-132. doi: 10.1016/0377-8401(85)90058-6
Flachowsky, G., Kamra, D. N., & Zadrazil, F. (1999). Cereal straws as animal feed-possibilities and limitations. Journal of Applied Animal Research, 16(2), 105-118. doi: 10.1080/09712119.1999.9706272
Griffith, C. L., Ribeiro Jr, G. O., Oba, M., McAllister, T. A., & Beauchemin, K. A. (2016). Fermentation of ammonia fiber expansion treated and untreated barley straw in a rumen simulation technique using rumen inoculum from cattle with slow versus fast rate of fiber disappearance. Frontiers in Microbiology, 7, 1839. doi: 10.3389/fmicb.2016.01839
Jayanegara, A., Krisnawan, N., Widyawati, Y., & Sudarman, A. (2017). Ammoniation of rice straw and supplementation of Paraserianthes falcataria and Sapindus rarak on in vitro rumen fermentation and methane production. Buletin Peternakan, 41(4), 420-430. doi: 10.21059/buletinpeternak.v41i4.25549
Kraiem, K., Abdouli, H., & Goodrich, R. D. (1991). Comparison of the effects of urea and ammonia treatments of wheat straw on intake, digestibility and performance of sheep. Livestock Production Science, 29(4), 311-321. doi: https://doi.org/10.1016/0301-6226(91)90106-Z
Ma, Y., Chen, X., Zahoor Khan, M., Xiao, J., Liu, S., Wang, J., He, Z., Li, C., & Cao, Z. (2020). The impact of ammoniation treatment on the chemical composition and in vitro digestibility of rice straw in Chinese Holsteins. Animals, 10(10), 1854. doi: 10.3390/ani10101854
Mandell, I. B., Christison, G. I., Nicholson, H. H., & Coxworth, E. C. (1988). The effect of variation in the water content of wheat straw before ammoniation on its nutritive value for beef cattle. Animal Feed Science and Technology, 20(2), 111-124. doi: 10.1016/0377-8401(88)90035-1
Mann, M. E., Cohen, R. D. H., Kernan, J. A., Nicholson, H. H., Christensen, D. A., & Smart, M. E. (1988). The feeding value of ammoniated flax straw, wheat straw and wheat chaff for beef cattle. Animal Feed Science and Technology, 21(1), 57-66. doi: 10.1016/0377-8401(88)90019-3
Menke, K. H., & Steingass, H. (1988). Estimation of the energetic feed value obtained from chemical analysis and in vitro gas production using rumen fluid. Animal Research and Development, 28, 7-55.
Muthia, D., Laconi, E.B., Ridla, M., Jayanegara, A., Ridwan, R., Fidriyanto, R., Abdelbagi, M., & Ramdani, H. (2021). Effect of combining autoclave and ammoniation on nutritional value and in vitro digestibility of rice straw. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 788(1), 012052. IOP Publishing. doi: 10.1088/1755-1315/788/1/012052
Mudgal, V., Mehta, M. K., & Rane, A. S. (2018). Lentil straw (Lens culinaris): An alternative and nutritious feed resource for kids. Animal Nutrition, 4(4), 417-421. doi: 10.1016/j.aninu.2018.04.009
National Research Council. (2000). Nutrient requirements of beef cattle. 7th rev. ed. National Academy Press, Washington, DC, USA.
Oosting, S. J., Vlemmix, P. J. M., & Van Bruchem, J. (1994). Effect of ammonia treatment of wheat straw with or without supplementation of potato protein on intake, digestion and kinetics of comminution, rumen degradation and passage in steers. British Journal of Nutrition, 72(1), 147-165. doi: 10.1079/BJN19940016
Rath, S., Verma, A. K., Singh, P., Dass, R. S., & Mehra, U. R. (2001). Performance of growing lambs fed urea ammoniated and urea supplemented wheat straw based diets. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 14(8), 1078-1084.
Sadeghi, S., Valizadeh, R., Naserian, A., & Tahmasbi, A. (2014). Effects of replacing corn silage with varying levels of ammonia gassed wheat straw on performance, fermentation parameters and Blood Metabolites in Holstein heifers. Iranian Journal of Animal Science Research, 5(4), 325-334. [In Persian]
Sadeghi, S., Valizadeh, R., Naserian, A., & Tahmasbi, A.  (2015). Nutritive value of wheat straw treated with gaseous or liquid ammonia trough nylon bag and in vitro gas production techniques. Iranian Journal of Animal Science Research, 7(3), 257-266. [In Persian]
Saenger, P. F., Lemenager, R. P., & Hendrix, K. S. (1983). Effects of anhydrous ammonia treatment of wheat straw upon in vitro digestion, performance and intake by beef cattle. Journal of Animal Science, 56(1), 15-20. doi: doi.org/10.2527/jas1983.56115x
Schneider, M., & Flachowsky, G. (1990). Studies on ammonia treatment of wheat straw: Effects of level of ammonia, moisture content, treatment time and temperature on straw composition and degradation in the rumen of sheep. Animal Feed Science and Technology, 29(3-4), 251-264. doi: 10.1016/0377-8401(90)90031-3
Singh, B., & Negi, S. S. (1985). Utilization of ammoniated wheat straw by sheep. Indian Journal of Animal Nutrition, 2(1), 31-34.
Sousa, G. O. C., Rodrigues, R. C., Lima, J. R. L., Lima, N. M., Miranda, B. E. C., Jesus, A. P. R., Parente, H. N., & Costa, C. D. S. (2019). Nutritional value of dehydrated maize straw ammoniated with urea. Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal, 20. doi: 10.1590/S1519-9940200132019  
Sundstøl, F. (1984). Ammonia treatment of straw: methods for treatment and feeding experience in Norway. Animal Feed Science and Technology, 10(2-3), 173-187. doi: 10.1016/0377-8401(84)90007-5
Talebian Masoudi, A. R., & Mirshamsollahi, A. (2022). Evaluation of the nutritional value of ammoniated wheat straw by anhydrous ammonia in fattening calves feeding. Research on Animal Production, 13(37), 95-104. [In Persian]
Talebian Masoudi, A. R., Pourmation, R., Mirshamsollahi, A., & Mirabdulhagh, A. (2022). Effects of anhydrous ammonia treatment of wheat straw on fattening calves’ performance in Markazi province, Iran. Final Report of Research Plan. Publications of Animal Science Research Institute, Iran. [In Persian]
Tengyun, G. (2000). Treatment and utilization of crop straw and stover in China. Livestock Research for Rural Development, 12, 1.
Tilley, J. M. A., & Terry, R. A. (1963). A two stage technique for the indigestion of forage crops. Journal of British Grassland Society, 18, 104-111. doi: 10.1111/j.1365-2494.1963.tb00335.x
Van Soest, P. J., & Wine, R. H. (1967). Use of detergents in the analysis of fibrous feeds IV. Determination of plant cell-wall constituents. Journal of the Association of Official Analytical Chemists, 58, 50-55. doi: 10.1093/jaoac/50.1.50
Van Soest, P. J., Robertson, G. B., & Lewis, B. A. (1991). Symposium: Carbohydrate methodology, metabolism, and nutritional implications in dairy cattle. Journal of Dairy Science, 74, 3583-3597.
Yang, K., Qing, Y., Yu, Q., Tang, X., Chen, G., Fang, R., & Liu, H. (2021). By-product feeds: Current understanding and future perspectives. Agriculture, 11(3), 207. doi: 10.3390/agriculture11030207
Zorrilla-Rios, J., Owens, F. N., Horn, G. W., & McNew, R. W. (1985). Effect of ammoniation of wheat straw on performance and digestion kinetics in cattle. Journal of Animal Science, 60(3), 814-821. doi: 10.2527/jas1985.603814x