نویسنده = ���������������� ����������
اثر افزودن سطوح مختلف ساپونین، اسید گالیک و اسید تانیک بر کینتیک تخمیر شکمبه ای در شرایط برون تنی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 13-25

10.22124/ar.2018.2752

جواد بیات کوهسار؛ فرشته مقصودلو؛ فاطمه فتحی؛ فرزاد قنبری