دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-88 

مقاله کوتاه

8. موقعیت‌یابی ایمونوهیستوشیمیایی گرلین در غدد ضمیمه جنسی گاو نر

صفحه 79-88

محمد رحمی؛ برهان شکراللهی؛ علی اکبر امیری