نویسنده = ������������������ ��������
شناسایی مناطق ژنومی مرتبط با صفات تولیدمثلی در گوسفند بلوچی با استفاده از نشانگرهای با تراکم بالا

دوره 6، شماره 3، آذر 1396، صفحه 29-41

10.22124/ar.2017.2608

مجید پسندیده؛ قدرت رحیمی میانجی؛ محسن قلی زاده؛ لوکا فونتانزی