نویسنده = ������������������ ��������������
بررسی بیان ژن و شبکه های ژنی مرتبط با آپوپتوزیس در مرغان حساس و مقاوم به آسیت والدین جوجه گوشتی آرین با استفاده از RNA-seq

دوره 8، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 53-66

10.22124/ar.2019.10582.1323

سعید صحرایی؛ محمدرضا نصیری؛ علی جوادمنش؛ رضا توحیدی؛ اسماعیل ابراهیمی