نویسنده = �������� ������������ ������
مقایسه مدل‌های خطی و غیرخطی جهت توصیف منحنی رشد شترهای تک‌کوهانه

دوره 10، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 73-81

10.22124/ar.2022.18931.1595

مرتضی بیطرف ثانی؛ مهدی خجسته کی؛ جواد زارع هرفته؛ علی شفیع نادری