نویسنده = �������� ���������� ����������
آنالیز ساختار ژنتیکی جمعیت گاوهای بومی ایران با استفاده از نشانگرهای متراکم چندشکل تک نوکلئوتیدی

دوره 4، شماره 3، آذر 1394، صفحه 93-104

کریم کریمی؛ علی اسماعیلی زاده کشکوئیه؛ مسعود اسدی فوزی