بررسی ارتباط چند شکلی ژن لپتین با صفات رشد و تاثیر آن بر ارزش‌های اصلاحی در گوسفندان ن‍ژاد مغانی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

3 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

چکیده

در این پژوهش به منظور بررسی چند شکلی ژن لپتین از 90 راس گوسفند نر و ماده‌ مغانی ایستگاه اصلاح نژاد گوسفند مغانی به طور تصادفی خونگیری شد. پس از استخراج DNA با استفاده از کیت استخراج DNA ژنومی، قطعه‌ای به طول 471 جفت باز دربرگیرنده اگزون 3 ژن لپتین با استفاده از روشPCR-SSCP  تکثیر شد. نتایج، حاکی از وجود 5 ژنوتیپ AA، AB، AC، BC و CC به ترتیب با فراوانی‌های 2/0، 25/0، 3/0، 1/0 و 15/0 در جمعیت مورد مطالعه بود. فراوانی آلل‌های A، B و C به ترتیب برابر با 475/0، 175/0 و 35/0 محاسبه شد. نتایج آزمون کای- اسکور نشان داد که تعادل هاردی- واینبرگ در جمعیت مورد مطالعه گوسفندان مغانی برقرار است (05/0P>). حیوانات با ژنوتیپ AC دارای بیشترین وزن تولد و وزن از شیرگیری، حیوانات با ژنوتیپ BC دارای بیشترین وزن شش ماهگی، میانگین افزایش وزن روزانه از سه الی شش ماهگی، ارزش اصلاحی مستقیم وزن یکسالگی، ارزش اصلاحی مادری وزن سه ماهگی و ارزش اصلاحی مادری وزن شش ماهگی، حیوانات با ژنوتیپ AA دارای بیشترین میانگین افزایش وزن روزانه از شش الی نه ماهگی و حیوانات با ژنوتیپ AB دارای بیشترین ارزش اصلاحی مستقیم وزن تولد بودند. با توجه به همبستگی ژنتیکی افزایشی و فنوتیپی بالا بین وزن از شیرگیری و صفات بعد از شیرگیری، یک انتخاب زود هنگام برای ژن لپتین در گوسفند مغانی می‌تواند صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on the relationship between leptin gene polymorphism and growth traits and its effect on breeding values in Moghani Sheep

نویسندگان [English]

  • S. Sadeghi 1
  • A. Hajihosseinloo 2
  • A. Hashemi 3
1 PhD Student, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Iran.
2 Former MSc Student, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Urmia, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Urmia, Iran
چکیده [English]

In this research for identification of polymorphism in leptin gene in sheep population of Moghani breed, 90 heads were randomly blooded. Genomic DNA was extracted from blood samples and a piece including 471 bp from the part of exon 3 leptin gene was amplified with using PCR-SSCP. Five banding patterns AA, AB, AC, BC and CC were obtained with frequencies of 0.2, 0.25, 0.3, 0.1 and 0.15 respectively. The frequencies of A, B and C alleles were calculated as 0.475, 0.175 and 0.35 respectively. The Chi-Square test showed no significant deviation (P>0.05) from Hardy-Weinberg equilibrium for this locus in studied population. AC genotype was associated with highest birth weight and weaning weight. 6 months weight (SW), average daily weight gain from weaning to six month, yearling weight estimated breeding value, weaning weight estimated maternal breeding value and 6 months weight estimated maternal breeding value were highest in the BC genotype. AA genotype was associated with highest average daily weight gain from six to nine month (AGSN). Birth weight estimated breeding value was most in the AB genotype. A selection at lower ages can be performed in Moghani sheep for leptin gene, because high genotypic and phenotypic correlations were observed between weaning weight and body weight at higher ages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Growth traits
  • Leptin gene
  • PCR-SSCP
  • Polymorphism
اسدی آ.، منتظر تربتی م.، فرهنگ فر ه. و ایزانلو ع. 1391. بررسی چندشکلی ناحیه اگزون 3 ژن CYP19 در گوسفند بلوچی به روش PCR-SSCP. پنجمین کنگره علوم دامی ایران، 9- 8 شهریور، اصفهان، ایران، صفحه 121-123.
پوربایرامان ف.، هاشمی ع.، مردانی ک.، قادرزاده م.، بیابانی پ.، برومند ج. و نایری ف. 1391. شناسایی چندشکلی ژن فاکتور رشد شبه انسولین (IGF-I) در گوسفند مغانی با روش PCR-SSCP. پنجمین کنگره علوم دامی ایران، 9- 8 شهریور، اصفهان، ایران، صفحه 187-190.
شیبک ع.، منتظر تربتی م.،فرهنگفر ه.، اشکانی فر ر.، و فانی مکی ا. 1391.  مطالعه چندشکلی ناحیه اگزون 3 ژن لپتین در گوسفندان کردی خراسان شمالی. پنجمین کنگره علوم دامی ایران، 9- 8 شهریور، اصفهان، ایران، صفحه 240-244.
طهمورث پور م.، نصیری م.، انصاری م.، موسوی ا.، وفایی م. و افتخاری شهرودی ف. 1387. بررسی اثرات چند شکلی ژنهای GH وIGF-I  بر میانگین افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچی. سومین کنگره علوم دامی ایران، 2-1 مهر، مشهد، صفحه 1-3.
عزیزی پ.، مرادی شهربابک م.، مرادی شهربابک ح. و طالبی م. a1391. مطالعه چندشکلی‌های اگزن سه ژن لپتین و ارتباط آنها با ویژگی‌های بیومتری و فراسنجه‌های خونی در گوسفند دنبه دار لری- بختیاری و بی‌دنبه زل با روش PCR-SSCP. پنجمین کنگره علوم دامی ایران، 9- 8 شهریور، اصفهان، ایران، صفحه 407-412.
عزیزی ز.، مرادی شهربابک م.، مرادی شهربابک ح. و زالی ا. b1391. مطالعه چندشکلی‌های اگزن سه ژن لپتین در بز مهابادی با روش PCR-SSCP. پنجمین کنگره علوم دامی ایران، 9- 8 شهریور، اصفهان، ایران، صفحه 642-646.
هادی تواتری م.، عباسی م.، مستشاری م. و مسگر ع. 1391. ارزیابی عملکرد و روند ژنتیکی برخی صفات اقتصادی گوسفند نژاد شال. پنجمین کنگره علوم دامی ایران، 9- 8 شهریور، اصفهان، ایران، صفحه 1062-1066.
Fruhbeck G., Jebb S. A. and Prentice A. M. 1998. Leptin: Physiol. Pathophysiol. Clinical Physiology and Functional Imaging, 18: 399-419.
Hageman A., Van Zeveren A. and Peelman L. J. 2000. New mutation in Exon 2 of bovine leptin gene. Animal Genetics, 31: 79.
Hajihosseinlo A., Hashemi A. and Sadeghi S. 2012. Association between polymorphism in exon 3 of leptin gene and growth traits in the Makooei sheep of Iran. Livestock Research for Rural Development, 24: 9.
Hashemi A, Mardani K, Farhadian M, Ashrafi I. and Ranjbari M. 2011. Allelic polymorphism of Makoei sheep leptin gene identified by polymerase chain reaction and single strand conformation polymorphism. African Journal of Biotechnology, 10 (77): 17903-17906.
Houseknecht K. L.‚ Baile C. A.‚ Matteri R. L. and Spurlock M. E. 1998. The biology of leptin: A review. Journal of Animal Science, 76: 1405-1420.
Hua G. H., Chen S. L., Yu J. N., Cai K. L., Wu C. J., Li Q. L., Zhang C. Y., Liang A. X., Han L., Geng L. Y., Shen Z., Xu D. Q. and Yang L. G. 2009. Polymorphism of the growth hormone gene and its association with growth traits in Boer goat bucks. Meat Science. 81 (2): 391–395.
Jangali M. 2010. Moghani sheep. Royana, Retrieved March 10, 2010. From http://maedea.mihanblog.com/post/72.
Javanmard A., Mohammadabadi M. R., Zarrigabayi G. E., Gharahedaghi A. A., Nassiry M. R., Javadmansh A. and Asadzadeh N. 2008. Polymorphism within the intron region of the bovine leptin gene in Iranian Sarabi cattle (Iranian Bostaurus). Russian Journal of Genetics. 44(4): 1–4.
Lagonigro R. P., Wiener F., Pilla J. and Woolliams A. 2003. A new mutation in the coding region of the bovine leptin gene associated with feed intake. Animal Genetics, 34(5): 371-374.
Liendersoon M. L., Anderson D. and De Konine J. 1998. Mapping of serum amylase-1 and quantitative trait loci for milk production traits to cattle chromosome. Journal of Dairy Science, 81: 1454-1461.
Liefers S. C., Te Pas M. F., Veerkamp R. F., Chilliard Y., Delavaud C. and Gerritsen R. 2003. Association of leptin gene polymorphisms with serum leptin concentration in dairy cows. Mammalian Genome, 14: 657–663.
Meyer K. 2000. Dfreml User Notes. Version 3.1, New England Univ, Armidal, Australia.
Moores S., Sargeant L. L., King T. J., Mattick J. S., Georges M. and Hatzel D. J. S. 1991. The conservation of dinucleotide microsatellites among mammalian genomes allow the use of heterologous RCR primer pairs in closely related species. Genomics, 10: 654-660.
SAS Institute. 2002. Statistical analysis system, systems for windows SAS Institute Inc, Cary NC.
Shojaei M., Mohammadabadi M. R., Asadi Fozi M., Esmailizadeh K. A., Ferdowsi M. H., Torabi A., Tayyarzadeh M. and Mirzakhani H. 2010. Using PCR-SSCP technique to investigate polymorphism of leptin gene in Kermani sheep. Animal Science Researches, 20: 115-122.
Tahmoorespur M. and Ahmadi H. 2012. A neural network model to describe weight gain of sheep from genes polymorphism, birth weight and birth type. Livestock Science, 148 (3): 221–226.
Tahmoorespur M., Taheri A.,VafayeValeh M., Nassiry M. R. and Ansary M. 2009. Assessment relationship between leptin and Ghrelin genes polymorphisms and estimated breeding Values (EBVs) of growth traits in Baluchi sheep. Journal of Animal and Veterinary Advances, 919: 2460-2465.
Tessanne K.‚ Hines H. C. and Davis M. E. 1999. Relationships of polymorphism in the bovine leptin gene with differences in beef carcass traits. Department of Animal Science, The Ohio state University.
Yeh F. C., Yang R. and Boyle T. 1999. POPGENE (VERSION 1.31). University of Alberta and Centre for International Forestry Research.
Zhou H., Hickford J. G. H. and Gong H. 2009. Identification of allelic polymorphism in the ovine leptin gene. Molecular Biotechnology, 41: 22–25.
Zwierzchowski L., Krzyzewski J., Strzalkowska N., Siadkowska E. and Ryniewic Z. 2002. Effect of polymorphism of growth hormone (GH), Pit-1 and leptin (Lep) genes, cows age, lactation stage, and somatic cell count on milk yield and composition of polish black-and- white cows. Animal Science Papers and Reports, 20(4): 213-227.