اثرات سطوح مختلف میوه‌ نسترن کوهی (Rosa canina L.) بر عملکرد، صفات کیفی تخم‌مرغ، فراسنجه‌های بیوشیمیایی و سلول‌های ایمنی خون در مرغ‌های تخم‌‌گذار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه

چکیده

در این آزمایش اثراتاستفاده از سطوح مختلف میوه‌ نسترن کوهی بر عملکرد، صفات کیفی تخم‌مرغ و فراسنجه‌های بیوشیمیایی و سلول‌های ‌خون مرغ‌های تخم‌گذار مورد ارزیابی قرار گرفت. تعداد 288 قطعه مرغ‌ تخم‌گذار سویه‌ های- لاین (W36)، از سن 35 تا 46 هفتگی در شش تیمار، چهار تکرار  و 12 قطعه مرغ در هر تکرار در قالب یک طرح کاملاً تصادفی مورد استفاده قرار گرفتند. میوه‌ نسترن کوهی مورد استفاده صفر،1، 2، 3، 4 و 5 درصد در گروه‌های آزمایشی 1 تا 6 بود. استفاده از میوه‌ی نسترن کوهی تا سطح 5 درصد جیره در مقایسه با شاهد عملکرد تخم‌گذاری، صفات کیفی تخم‌‌مرغ و پارامترهای خونی را بهبود داد (05/0>P). بهترین عملکرد تخم‌گذاری، کمترین هزینه‌ خوراک به ازای هر کیلوگرم تخم‌‌مرغ تولیدی و کمترین سطح اسید اوریک خون با 3 درصد میوه‌ نسترن کوهی به دست آمد. میوه‌ نسترن کوهی اثرات کاهش دهندگی بر روی سلول‌های خون داشت. به طوری که کمترین مقادیر هماتوکریت، هموگلوبین و گلبول‌های قرمز با 5 درصد میوه‌ی نسترن کوهی، در حالی که کمترین درصد هتروفیل و کمترین نسبت هتروفیل به لمفوسیت با جیره‌ حاوی 2 درصد میوه‌ی نسترن کوهی مشاهده شد. در مرغ‌های تخم‌گذار استفاده از 3 درصد میوه‌ نسترن کوهی در مقایسه با سایر گروه‌های آزمایشی موجب بهبود عملکرد، صفات کیفی تخم‌مرغ و سطح فراسنجه‌های بیوشیمیایی و ایمنی خون و کاهش هزینه تولید تخم‌مرغ شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of different levels of Rosa canina L. fruit on performance, egg traits, biochemical parameters and blood immune cells of laying hens

نویسنده [English]

  • A. Nobakht
Assistant professor, Department of Animal Science, Islamic Azad University, Maragheh Branch
چکیده [English]

In this experiment for evaluation the effects of different levels of Rosa canina L. fruit on performance, egg traits and blood parameters, total of 288 Hy-line (W36) laying hens from 35 to 46 weeks were allocated to the experimental units in a completely randomized design in 6 treatments with 4 replicates of 12 hens each replicate. The dietary levels of Rosa canina L. fruit included in the study were: 0, 1, 2, 3, 4, and 5 % of diets. The results showed that use of Rosa canina L. fruit up to 5% in diets improved the egg production, egg quality traits and blood parameters compared to the control group (P<0.05). The best performance, the lowest feed price for each kilogram of eggs, the best egg quality traits and the lowest amount of uric acid in blood were observed with 3% of Rosa canina L. fruit. The lowest amounts of hematocrit, hemoglobin and red blood cells were seen in diet with 5% of Rosa canina L. fruit. Whereas, the lowest percentage of heterophle and the lowest ratio of heterophle/lymphocyte were observed with 2% of Rosa canina L. fruit. The overall results indicated that in laying hens, 3% of Rosa canina L. fruit  in contrast with other experimental groups, significantly improve performance, egg quality traits, blood parameters and feed price for each kilogram of eggs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Egg quality traits
  • Laying hens
  • Performance
  • Rosa canina L
امید بیگی ر. 1384. تولید و فرآوری گیاهان دارویی. جلد اول. انتشارات آستان قدس رضوی. صفحه 347.
حسینی س.ع.، محیطی اصلی م.، لطف‌الهیان ه.، آقاشاهی ع.ر.، مهدوی ع. و حسینی ه. 1389. تعیین ارزش غذایی ضایعات توت سفید و استفاده از آن در تغذیه‌ جوجه‌‌های گوشتی. نشریه‌ پژوهش و سازندگی، 86: 74-79.
سیدپیران س.ع. نوبخت ع. و خدایی ص. 1390. اثرات استفاده از پروبیوتیک، اسید آلی و مخلوط چند گیاه دارویی بر عملکرد، کیفیت تخم‌‌مرغ و فراسنجه‌‌های بیوشیمیایی و ایمنی خون مرغ‌های تخم‌گذار. مجله‌ دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 5 (1): 1111- 1122.
صمصام شریعت م. ه. 1383. گزیده گیاهان دارویی. چاپ اول. انتشارات مانی. صفحه 380.
عیوض‌زاده ا.، سیدین س. م.، چمنی م. و درویش‌‌زاده ف. 1389. بررسی ترکیب اسیدهای چرب و پایداری روغن هسته‌ نسترن وحشی. 1389. مجله‌ علوم غذایی و تغذیه، 7 (2): 8-19.
غلام‌پور ف.، جوادی‌فر ط. س.، کریمی س. و اوجی س. م. 1391. اثر نسترن کوهی بر آسیب ایسکمی/خونرسانی مجدد در موش‌های صحرایی بیهوش شده. مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 70 (1): 22-26.
فرخوی م.، سیگارودی ت. و نیک نفس ف. 1373. راهنمای کامل پرورش طیور (ترجمه). چاپ دوم. انتشارات کوثر، صفحه‌ 150-266.
نظیفی س. 1376. هماتولوژی و بیوشیمی بالینی پرندگان. چاپ اول. انتشارات دانشگاه شیراز، صفحه‌ 173-209.
نوبخت ع. 1391. اثر استفاده از سطوح مختلف برگ سبز مو بر عملکرد مرغ‌های تخم‌گذار. چکیده مقالات همایش علمی و کاربردی استفاده از پسماندهای کشاورزی، شهری و صنعتی در جیره‌های غذایی دام، طیور و آبزیان. صفحه‌ 158.
نوبخت ع. 1391. اثر سطوح مختلف تفاله‌ لیموی خشک بر عملکرد مرغ‌های تخم‌گذار. چکیده مقالات همایش علمی و کاربردی استفاده از پسماندهای کشاورزی، شهری و صنعتی در جیره‌های غذایی دام، طیور و آبزیان. صفحه‌ 146.
نوبخت ع.، و مهمان‌‌نواز ی. 1389. بررسی اثرات استفاده از گیاهان دارویی نعناع، آویشن و پونه بر عملکرد، کیفیّت تخم‌‌مرغ و فراسنجه‌های خونی و ایمنی خون مرغ‌های تخم‌گذار. مجله‌ علوم دامی ایران، 41: 129-136.
AOAC. 2002. Official methods of analysis of the association of official analytical. Eds. Washington. DC. pp: 125-193.
Atapattu N. S. B. M. and Mendis A. P. S. 2013. Evaluation of canistel (Pouteria campechiana) fruit meal as a feed ingredient for poultry. Iranian Journal of Applied Animal Science, 3 (1): 177-183.
Bohm V., Frohlich, K. and Bitsch R. 2003. Rose-hip- a "new" source of lycopene? Molecular Aspects of Medicine, 24: 385-389.
Cai J.T. and Ding Z.H. 1995. Nutrients composition of Rosa laevigata fruits. Science Technology Food Industry. 3: 26-29.
Cinar I. and Colakogilu S. 2005. Potential health benefits of rose hip products. Acta Horticulture, 690: 253-257.
Hodisan T., Socaiu C., Rapan I. and Neamtu C. 1997. Cartenoid composition of Rosa canina fruits. Horticulture, 538: 103-108.
Kirakosyan A., Kauffman P., Warber S., Zick S., Aaronson K., Bolling S. and Chanc. S. C. 2004. Applied environmental stresses to enhance the levels of polyphenolics in leaves of hawthorn plants. Physiologia Plantarum, 121:182–6.
Kovacs S., Toth M. G. and Fascer G. 2000. Fruit quality of some rose species native in Hungary. Acta Horticulture, 538: 103-108.
Lee K., Everts W. H. and Beyen A. C. 2003. Dietary carvacrol lowers body gain but improves feed conversion in female broiler chickens. Journal of Applied Poultry Science,12: 394-399.
National Research Council. 1994. Nutrient requirements of poultry. 9th rev.ed. 23. NationalAcademy  Press. Washington. DC.
Nobakht A. 2013. Effects of different levels of dried lemon pulp on performance, carcass traits, blood biochemical and immunity parameters of broilers. Iranian Journal of Applied Animal Science, 3 (1): 145-151.
Olayeni T. B., Ojedapo L. O., Adedeji O. S., Adedeji T. A. and Ameen S. A. 2006. Effects of feeding varying levels of castor fruit meal on performance characteristics of layers. Journal of Animal and Veterinary Advances, 5 (6): 515-518.
Oszmianski J. and Chomin W. 1993. Experimental commercial manufacture of high-vitamin C cloudy juice from Rosa rugosa fruits. Przemysl Fermentacyjny Owocowo Warzywny. 37: 16-17.
Ozkan G., Sagdic O., Baydar N. G. and Baydar H. 2004. Antioxidant and antibacterial activities of Rosa damascenaflower extracts. Food Science and Technology, 10: 277–281.
SAS Institute.  2005. SAS Users guide: Statistics. Version 9.12. SAS Institute Inc., Cary, NC. pp: 126-178.
Sturkie P. D. 1995. Avian physiology. 4th ed. Springer Verlag. New York. pp: 115 -270.
Szentmihalyi K., Vinkler P., Lakatos B., Illes V. and Then M. 2002. Rose hip (Rosa canina L.) oil obtained from waste hip seeds by different extraction methods. Bioresource Technology, 82:195-201.
Tayer M., Nobakht A. and Pishjangh J. 2012. Effects of different levels of green grape (Vitis vinifera) leaves on performance, carcass traits, blood biochemical and immunity parameters of broilers. International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 3 (1): 103-111.
Wenzig E. M., Widowitz U., Kunert O., Chrubasik S., Bucar F., Knauder E. and Bauer R. 2008. Phytochemical composition and in vitro pharmacological activity of two rose hip (Rosa canina L.) preparations. Phytomedicine,15 (10): 826-835.