نویسنده = ���������������� ����������������
ارزش اقتصادی صفات تولیدی و عملکردی در گاو‏های دورگ و هلشتاین استان گیلان

دوره 4، شماره 3، آذر 1394، صفحه 79-91

بهاره اطهری مرتضوی؛ عبدالاحد شادپرور