نویسنده = ���������� ���������������� ������������
بررسی بهره وری کل عوامل تولید و عوامل موثر بر آن در واحدهای پرورش کرم ابریشم استان مازندران

دوره 5، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 89-96

عبداله عابدی پریجایی؛ محمد کریم معتمد؛ محمد کاوسی کلاشمی