نویسنده = �������� ���������������� ��������
مقایسه پیشرفت ژنتیکی در تولید شیر گاو هلشتاین در ایران ناشی از آزمون نتاج و انتخاب ژنومی و اثر تعداد گاو نر جوان بر آن

دوره 5، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 37-45

رباب آران اردبیلی؛ عبدالاحد شادپرور؛ ساحره جوزی شکالگورابی