نویسنده = �������������� ������������ ������
مقایسه پاسخ به انتخاب، میزان ضریب درون‌زادآوری و واریانس ژنتیکی در روش‌های انتخاب ژنومی و رایج

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 63-71

10.22124/ar.2017.2226

صاحب فروتنی فر؛ حسن مهربانی یگانه؛ محمد مرادی شهربابک