نویسنده = ������������ ��������������
بررسی ارتباط بین خصوصیات منحنی شیردهی و برخی صفات اقتصادی گاوهای هلشتاین ایران

دوره 11، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-13

10.22124/ar.2022.18691.1590

مریم آرین فر؛ محمد رکوعی؛ غلامرضا داشاب؛ هادی فرجی آروق