نویسنده = ���������� ���������� ����������
پیش بینی وزن بدن گاوهای سیستانی با استفاده از بینایی رایانه‌ای

دوره 11، شماره 3، آذر 1401، صفحه 55-66

10.22124/ar.2022.20726.1651

مهدی خجسته کی؛ ابوالحسن صادقی پناه؛ نادر اسدزاده؛ علیرضا آقاشاهی؛ مرتضی کیخا صابر؛ مرتضی بیطرف ثانی؛ سعید اسماعیل خانیان


مقایسه مدل‌های خطی و غیرخطی جهت توصیف منحنی رشد شترهای تک‌کوهانه

دوره 10، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 73-81

10.22124/ar.2022.18931.1595

مرتضی بیطرف ثانی؛ مهدی خجسته کی؛ جواد زارع هرفته؛ علی شفیع نادری