نویسنده = ������ �������� ������ ��������
بررسی میزان شیوع فصلی مایت واروا در زنبورستان‌های استان فارس در سال 1391

دوره 3، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 11-20

محمد میرزایی؛ سید حسین ملک پور