نویسنده = ������������ �������������� ��������������
شناسایی چندشکلی آلل‌های اگزون دو از ژن BoLA-DRB3 در جمعیت گاوهای هلشتاین ایران

دوره 1، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 33-41

غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ محمد مهدی رنجبر؛ فاطمه قاسمی؛ فرزانه اسدیان