کلیدواژه‌ها = کیسه‌های نایلونی
تعیین ترکیب شیمیایی و تجزیه‌پذیری سورگوم سیلو شده در دو مرحله از رشد با استفاده از روش کیسه‌های نایلونی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 55-65

ولی محمد ‌شعبان؛ مسلم باشتنی؛ محمد حسن فتحی نسری؛ حسین نعیمی‌پور