اثر پولکی کردن با بخار با شرایط متفاوت بر تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای ماده خشک و پروتئین خام دانه جو در گاوهای هلشتاین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تغذیه دام، گروه علوم دامی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

2 استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

3 استاد گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

4 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

5 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

چکیده

اثر پولکی کردن با بخار با شرایط مختلف، بر تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای ماده خشک و پروتئین خام دانه جو در گاوهای هلشتاین مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش  به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی  انجام شد. فرآوری‌های مورد استفاده شامل دو سطح فشار بخار (3 و 5 بار)، سه سطح دما (75، 90 و 105 درجه سانتی­ گراد) و سه سطح فاصله غلتک (کم، متوسط، زیاد) بودند. مقادیر تجزیه­پذیری با استفاده از روش کیسه­های نایلونی با استفاده از سه رأس گاو هلشتاین فیستولادار تعیین شد. میزان تجزیه‌پذیری ماده خشک و پروتئین خام در اثر پولکی کردن با بخار در نمونه فرآوری شده در مقایسه با نمونه شاهد کاهش معنی­داری نشان داد (05/0P<). افزایش فشار، دما و کاهش فاصله غلتک در اکثر ساعت‌های انکوباسیون، سبب کاهش معنی­دار تجزیه‌پذیری ماده خشک و پروتئین خام شد (05/0P<). در اثر فرآوری، میزان بخش تند تجزیه شونده  (a)ماده خشک و پروتئین خام در نمونه فرآوری شده در مقایسه با شاهد کاهش یافت. کاهش معنی‌داری، در بخش کند تجریه شونده (b) ماده خشک و پروتئین نمونه فرآوری شده در مقایسه با نمونه شاهد مشاهده شد (05/0P<). علاوه بر اثر کاهشی فرآوری پولکی کردن با بخار بر میزان تجزیه­پذیری موثر ماده خشک و پروتئین خام دانه­ جو،  افزایش فشار، دما و کاهش فاصله غلتک به طور معنی­داری میزان تجزیه­پذیری موثر ماده خشک و پروتئین خام را در شکمبه کاهش داد (05/0P<). با توجه به اثر کاهنده پولکی کردن با بخار بر میزان تجزیه­پذیری ماده خشک و پروتئین خام، این فرآیند  می­تواند خطر تجزیه‌پذیری بالای دانه جو  و اسیدوز شکمبه­ای را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of steam flaking with different process conditions on dry matter and crude protein degradability of barley grain in Holstein cows

نویسندگان [English]

  • N. Bagheri 1
  • H. Amanlou 2
  • M. Dehghan-Banadaki 3
  • H. R. Mirzaei Alamouti 4
  • H. Khalilvandi Behroozyar 5
1 PhD student, Department of Animal science, Faculty of Agricultural, university of Tehran, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran
3 Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Tehran, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran
5 Assistant Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Urmia, Urmia, Iran
چکیده [English]

Effects of different processing conditions in steam flaking was examined on the dry matter and crude protein degradability of barley grain in Holstein cows. This study was conducted as a factorial experiment in completely randomized design. Two levels of pressure (3 and 5 Bar), 3 levels of heating temperature (75, 90 and 105 centigrade), and three levels of the roll interspaces (low, medium and high) were used. In situ ruminal degradability was measured using three ruminally fistulated Holstein cows.Dry matter and crude protein degradability of processed materials were significantly decreased by steam flaking compared with untreated barley (P<0.05). Rumen degradability of dry matter and crude protein were decreased by increasing heat, pressure and decreasing space between rolls (P<0.05). The amount of immediately degraded fraction (a) of dry matter and crude protein of treated barley were decreased by steam flaking, compared with untreated barley. Significant reduction of potentially degradable fraction (b) in dry matter and crude protein were observed in treated barley (P<0.05). Additionally, increased pressure and heat and reduced roll interspace decreased effective degradability (P<0.05).According to reducing effects of steam flaking on the degradability of dry matter and crude protein, high degradability of barley grain and acidosis can be alleviated by steam flaking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acidosis
  • Processing
  • Holstein cow
  • Starch
نیکخواه ا.، علی خانی م. و امانلو ح. 1382. تاثیر روش­های فرآوری بر تجزیه­پذیری دانه­های جو و سورگوم جارویی در شکمبه. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 7 (1): 177-169.
 نیکخواه ع. و امانلو ح. 1381. مواد مغذی مورد نیاز گاوهای شیری. (ترجمه). چاپ اول. انتشارات دانشگاه زنجان.
Ametaj B. N., Bradford B. G., Bobe G., Nafikov R. A., Lu Y., Young  J. W. and Beitz D. C. 2005. Strong relationships between mediators of the acute phase response and fatty liver in dairy cows. Canadian Journal of Animal Science, 85: 165–175.
AOAC international. 2000. Official methods of analysis of the AOAC international. 17th edition. AOAC international., Gaitherburg,  MD, USA.
Boyles S. L., Anderson V. L and Koch K. B. 2004. Feeding  barley to cattle. Ohio state university extension. Http:// beef.Osu. Edu/ library/ barley.Html.
Dehghan_Banadaky M., Corbett R. and Oba M. 2007. Effects of barley grain processing on productivity of cattle. Journal of Feed Science and Technology, 137: 1-24.
Dewhurs R. J., Davies D. R. and Merry R. J. 2000. Microbial protein supply from the rumen. Animal Feed Science and Technology, 85: 1-21.
Emmanuel D. G. V., Dunn S. M. and Ametaj B. N. 2008. Feeding High Proportions of Barley Grain Stimulates an Inflammatory Response in Dairy Cows. Journal of Dairy Science, 91: 606–614.
Fiems L. O., Cottyn B. G., Boucque C. V., Vanacker J. M. and Buysee F. X. 1990. Effect of grain processing on in sacco digestibility and degradability in the rumen. Archives of Animal Nutrition, 40: 713–721.
Galyean M. L., Wagner D. G. and Owens F. N. 1981. Dry-matter and starch disappearance of corn and sorghum asinfluence by particle size and processing. Journal of  Dairy Science, 64: 1804–1812.
Iqbal S., Zebeli Q., Mazzolari A., Bertoni G., Dunn S. M., Yang W. Z. and Ametaj B. N. 2009. Feeding barley grain steeped in lactic acid modulates rumen fermentation patterns and increases milk fat content in dairy cows. Journal of Dairy Science, 92: 6023–6032.
Lesmeister K. and Heinrichs A. J. 2004. Effect of corn processing on growth characteristics, rumen development, and rumen parameters in neonatal dairy calves. Journal of Dairy Science, 87: 3439- 3450.
Ljøkjel K., Harstad O. M., Prestløkken E. and Skrede A. 2003. In situ digestibility of protein in barley grain (Hordeum vulgare) and peas (Pisum sativum L.) in dairy cows: influence of heat treatment and glucose addition. Animal Feed Science and Technology, 107: 87-104.
Ljøkjel K., Harstad O. M., Prestløkken E. and Skrede A. 2003. In situ digestibility of protein in barley grain (Hordeum vulgare) and peas (Pisum sativum L.) in dairy cows: influence of heat treatment and glucose addition. Animal Feed Science and Technology, 107: 87-104.
Mathison G. W. 1996. Effect of processing on the utilization of grain by cattle. Animal Feed science and technology, 58: 113-125.
McNiven M. A., Weisbjerg M. R. and Hvelplund T. 1995. Influence of roasting or sodium hydroxide treatment of barley on digestion in lactating cows. Journal of Dairy Science, 78: 1106-1115.
Nikkhah A. and Ghorbani G. R. 2003. Effects of dry and steam processing on in situ  ruminal digestion kinetics of barley grain. Journal of Animal Science, 81(Suppl. 1): 338. (Abstr).
Nocek J. E. and Tamminga S. 1991. Site of digestion of starch in the gastrointestinal tract of dairy cows and its effect on milk yield and composition. Journal of Dairy Science, 74: 3598-3629.
Oba M. and Allen M. S. 2003. Effects of corn grain conservation method on feeding behavior and productivity of lactating dairy cows at two dietary starch concentrations. Journal of Dairy Science, 86: 174-183
Plascencia A., Calderon J. F., DePeters E. J., Lopez-Soto M. A., Vega M. and Zinn R. A. 1998. Influence of processing on the feeding value of barley for lactating cows. Journal of Animal Science, 49: 257- 263.
Prestløkken E. 1999. In situ ruminal degradation and intestinal digestibility of dry matter and protein in expanded feedstuffs. Animal Feed Science and Technology, 77: 1-23.
Rose R., Rose C., Omi S. and Forry K. 1991. Starch determination by perchloric acid enzyme. Evalution the accuracy and precision of six colorimetric methods. Journal of Agriculture and Food Chemistry, 39: 2-11.
Santos F. A. P., Huber J. T., Theurer C. B., Swingle R. S., Wu. Z., Simas J. M. and Depeters E. J. 1997. Comparison of barley and sorghum grain processed at different densities for lactating dairy cows. Journal of Dairy Science, 80: 2098-2103
Svihus B., Uhlen A. K. and Harsted O. M. 2005. Effect of starch granule structure, associated component and processing on nutritive value of cereal starch: A review. Animal Feed Science and Technology, 122: 303-320.
Tamminga S. 1997. Feed processing as a means to improve feed utilisation by ruminants. Wageningen Instituteof Animal Sciences, Wageningen Agricultural University, The Netherlands, 14 pp.
Theurer C. B. 1986. Grain processing effects on starch utilization by ruminants. Journal of Animal Science, 63: 1649-1662.
Tothi R., Lund P., Weisbjerg M. R. and Hvelplund T. 2003. Effect of expander processing on fractional rate ofmaize and barley starch degradation in the rumen of dairy cows estimated using rumen evacuation and in situ techniques. Animal Feed Science and Technology, 104: 71-94.
Van Soest P. J., Robertson J. B and Lewis B. A. 1991. Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber and non starch poly saccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science, 74: 3583-3597.
Vanzant E. S., Cochran R. C. and Titgemeyer E. C. 1998. Standardization of in situ techniques for ruminant feedstuff evaluation. Journal of Animal Science, 76: 2717-2729.
Voragen A. G. J., Gruppen H., Marsman G. J. P. and Mul A. J. 1995. Effect of some manufacturing technologieson chemical, physical and nutritional properties of feed. In: Garnsworthy, P.C., Cole, D.J.A. (Eds.), RecentAdvances in Animal Nutrition. Nottingham University Press, Nottingham, pp. 93-126.
Yang W. Z and Beauchemin K. A. 2004. Grain processing, forage- to- concentrate ratio, and forage length effect on ruminal nitrogen degradation and flows of amino acids to the duodenum. Journal of Dairy Science, 87: 2578- 2590.
Yang W. Z., Beauchemin K. A. and Rode L. M. 2000. Effect of barley grain processing on extent digestion and milk production of lactating cows. Journal of Dairy Science, 83: 554-568.
Zebeli Q., Mansmann D., Steingass H. and Ametaj B. N. 2006. Balancing diets for physically effective fibre and ruminally degradable starch: A key to lower the risk of sub-acute rumen acidosis and improve productivity of dairy cattle. Livestock Science, 127: 1-10.
Zinn R. A., Alverez E. G., Montano M. F. and Ramirez L. E. 1996. Influence of tempering on the feeding value of rolled corn in finishing diets for feedlot cattle. Journal of Animal Science, 76: 2239-2246.