کلیدواژه‌ها = انتخاب ژنومی
پیامدهای واردات مواد ژنتیکی با در ‌‌نظر گرفتن اثر متقابل ژنوتیپ و محیط و فاصله جایگزینی در گاو شیری

دوره 9، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-12

10.22124/ar.2020.14600.1454

عادله حقدوست؛ محمدمهدی شریعتی؛ عبدالاحد شادپرور؛ نوید قوی حسین زاده؛ سعید زره داران


مقایسه پاسخ به انتخاب، میزان ضریب درون‌زادآوری و واریانس ژنتیکی در روش‌های انتخاب ژنومی و رایج

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 63-71

10.22124/ar.2017.2226

صاحب فروتنی فر؛ حسن مهربانی یگانه؛ محمد مرادی شهربابک


مقایسه پیشرفت ژنتیکی در تولید شیر گاو هلشتاین در ایران ناشی از آزمون نتاج و انتخاب ژنومی و اثر تعداد گاو نر جوان بر آن

دوره 5، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 37-45

رباب آران اردبیلی؛ عبدالاحد شادپرور؛ ساحره جوزی شکالگورابی