نویسنده = محمدرضا محمدآبادی
شناسایی جایگاه‌های ژنی موثر بر سرعت رشد و نسبت کلیبر روی کروموزوم شماره پنچ بلدرچین ژاپنی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 12-22

محبوبه ایرانمنش؛ علی اسمعیلی زاده کشکوئیه؛ محمدرضا محمدآبادی؛ سعید سهرابی


شناسایی جهش های موجود در نیمه اول (منتهی به5') اگزون 2 ژن GDF9 گوسفندان آمیخته حاصل از تلاقی نژادهای رومانوف و لری بختیاری

دوره 4، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 15-26

رسول خدابخش زاده؛ محمدرضا محمدآبادی؛ حسین مرادی شهربابک؛ علی اسمعیلی زاده کشکوئیه


تنوع ژنتیکی شترهای شمال استان کرمان با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

دوره 4، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 35-45

مهرداد قاسمی میمندی؛ محمدرضا محمدآبادی؛ علی اسمعیلی زاده کشکوئیه


چندشکلی اگزون 2 ژن MHC- DRB3 در بز سرخ جبال بارز

دوره 1، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 1-8

محمدرضا محمدآبادی؛ کبری دست‌افکن