کلیدواژه‌ها = کنجاله سویا
اثر جایگزینی کنجاله سویا با پودر گوشت در مکمل های پروتئینی زنبورعسل

دوره 2، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 35-42

محمد بدلی‌وند؛ محمد افروزیه؛ علی کارگری رضاپور


مقایسه اثر جیره‌های حاوی سطوح متفاوت جو به همراه منبع کنجاله سویا و اوره بر قابلیت هضم، pH و نیتروژن آمونیاکی شکمبه در گوسفند

دوره 2، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 67-74

سلمان افشار؛ شهاب صفری؛ مهدی کاظمی بن‌چناری؛ حمیدرضا فردوسی؛ ایمان حاج خدادادی