کلیدواژه‌ها = مرغ تخم‌گذار
اثر روی ‌آلی و معدنی و اسید بوتیریک بر عملکرد و صفات کیفی پوسته تخم‌مرغ در دوره‌های مختلف پرورش

دوره 8، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 35-51

10.22124/ar.2019.10874.1334

حمیده یعقوبی طاسکوه؛ محمود شمس شرق؛ تقی قورچی؛ سعید حسنی


اثر مقادیر مختلف ویناس بر عملکرد تولیدی و صفات کیفی تخم‌مرغ مرغ‌های تخمگذار تجارتی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 19-27

فرزانه ستاری نجف آبادی؛ حسین مروج؛ ابوالفضل زالی