دوره و شماره: دوره 10، شماره 3، آذر 1400، صفحه 1-99 

مقاله پژوهشی

مقایسه روش‌های آماری مختلف در انتخاب ژنومی بر اساس معیار اثربخشی انتخاب

صفحه 1-20

10.22124/ar.2021.19332.1608

مجتبی تمدنی آرانی؛ محمد رزم کبیر؛ رستم عبدالهی آرپناهی؛ امیر رشیدی؛ زانیار مرادی


بررسی ارتباط چندشکلی در اگزون 2 ژن MHC-DMB2 با پاسخ ایمنی همورال در بلدرچین ژاپنی

صفحه 45-55

10.22124/ar.2021.15822.1499

حسن چنانی؛ محمود نظری؛ محمدتقی بیگی نصیری؛ هدایت اله روشنفکر؛ علی آقایی